วชิรปราการวิทยาคม

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

มือถือ 094-7044937

นางสาวบุญมา ช้างทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
มือถือ 084-5766484
นายถวิล จะวรรณะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
มือถือ 062-3539553
นางสาวปุณธิชา มาเนตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและแผนงาน
มือถือ 083-5355697