ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถวิล จะวรรณะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน

นางสาวบุญมา ช้างทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวปุณธิชา มาเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป