วชิรปราการวิทยาคม

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมในปัจจุบันนี้โรงเรียนแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนอย่างมากมายและหลากหลาย
ในปี พ.ศ. 2510 นายวันเชิด มุสิกะปาน ได้โอนย้ายไปอยู่ สำนักงานศึกษานิเทศจังหวัด นายทองหยิบ บ่อน้อย รักษาการในตำแหน่ง และได้รับแต่งตั้ง ให้เป็น ครูใหญ่ในปี พ.ศ. 2511 นับเป็นครูใหญ่คนที่ 2 และอาจารย์ใหญ่คนสุดท้ายของโรงเรียนเมืองกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2518 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสูงสุด เพราะมีการประกาศยุบโรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนเมืองกำแพงเพชร และประกาศจัดตั้งโรงเรียนใหม่ คือ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดแห่งที่ 2 รับนักเรียนประถมปีที่ 7 เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้โอนไปเรียนโรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนใหม่ได้รับการพัฒนามาตามลำดับ มีนักเรียนครบทั้ง 5 ระดับชั้นคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5 (ม.ศ. 1-ม.ศ. 5) มีอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 2 หลัง หอประชุมขนาดใหญ่ 1 หลัง มีโรงฝึกงานอาคารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ตามสภาพที่โรงเรียนมัธยมศึกษา กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาในขณะเดียวกันและขณะนั้นควรมีการปรับระบบการจัดชั้นเรียนตามหลักสูตรใหม่ในปี พ..ศ. 2521 คือ จากมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เป็นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ม.1- ม.6) มีการก่อตั้งวงดนตรี W.W.BAND และวงดุริยางค์โรงเรียนออกรับใช้ชุมชน
สำหรับผู้บริหารในขณะนั้นคือ นายทองหยิบ บ่อน้อย ได้รับแต่งตั้งเป็น ครูใหญ่คนแรก ของโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์พระยาวชิรปราการ ขึ้นไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจและเป็นสิริมงคลกับทุกคนที่ได้เข้ามาเรียน มาเป็นครูหรือเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งพวกเราภาคภูมิใจในฐานะ “ ลูกพระยา ”
พ.ศ. 2528 นายวราห์ มุสิกะปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นับเป็นผู้บริหารโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมคนที่ 2 ในช่วงที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของโรงเรียนเพราะในปี พ.ศ.2531- 2533 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนนำร่องจัดการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ..ศ. 2521 (ปรับปรุง 2531) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ. 2524 (ปรับปรุง 2533) ด้วยความที่ ผอ.วราห์ มุสิกะปาน เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับและนับถือในวงการกรมสามัญศึกษา จึงทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งในจังหวัดและส่วนกลาง ในปี พ.ศ.2532 ได้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบลไตรตรึงษ์ ปัจจุบันคือโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
พ.ศ. 2535 นายวินัย อิสระธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คนที่ 3 จากการที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชำนาญการในด้านวิชาการ จึงทำให้การพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนยิ่งๆ ขึ้น
พ.ศ. 2539 นางสุมนา พุ่มประพาฬ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คนที่ 4 โรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะในยุคนี้โรงเรียนได้อาคารเรียนตึก 5 ชั้น 1 หลัง และได้ก่อตั้ง กองทุนพระยาวชิรปราการ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของนักเรียน
พ.ศ. 2540 นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คนที่ 5 เนื่องจากการที่ผู้อำนวยการท่านนี้เคยเป็นครูและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้มาก่อน จึงทำให้การพัฒนาในทุก ๆ ด้านเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบมากที่สุด เห็นได้จากการจัดระบบบริหารจัดการแบบสำนักงานฝ่าย โรงเรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาไทย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และศูนย์สื่อสารสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ICT) ของจังหวัดและมีศูนย์การเรียนการสอนในทุกหมวดวิชา มีการจัดภูมิทัศน์ใหม่ให้ร่มรื่นและปรับปรุงสถานที่ ที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจใหม่ ได้แก่ ซุ้มพระพทุธรูปประจำโรงเรียน (พระพุทธวชิรมงมล) เสาธงชาติ และ อนุสาวรีย์พระยาวชิรปราการ
พ.ศ. 2544 นายอนันต์ น่วมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คนที่ 6 ช่วงนี้เป็นช่วงการปฏิรูปการศึกษามีความเข้มข้น การพัฒนาในด้านวิชาการจึงมีมากเป็นทวีคูณโดยเฉพาะครูแกนนำ ต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งครูทุกคนเหนื่อยยากพอสมควร แต่ทุกคนก็ทำกันได้เป็นอย่างดี เพราะทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ทำไปนั้น ผลงานจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นสำคัญ
พ.ศ. 2548 นายยงยุทธ อินทร์สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คนที่ 7 ได้นำพาโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน แห่งยุคปฏิรูปการศึกษาด้วยความมั่งคงและยั่งยืน และเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1 รุ่นที่ 1 ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ ปี 2 พ.ศ. 2550 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
พ.ศ. 2554 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คนที่ 8 (คนปัจจุบัน) มาสานต่องานการศึกษาพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด้วยด้วยใจที่มุ่งมั่นแห่งนักพัฒนา นำพาโรงเรียนก้าวสู่การเป็นคนของประชาคมอาเซียน โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล