วชิรปราการวิทยาคม

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวันเชิด มุสิกะปาน
ครูใหญ่ (โรงเรียนเมือง 17 เมษายน 2499-2510)

นายทองหยิบ บ่อน้อย
ครูใหญ่ (โรงเรียนเมือง พ.ศ.2511-2518)

นายทองหยิบ บ่อน้อย
อาจารย์ใหญ่ (พ.ศ.2518-2528 โรงเรียนเมือง เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม”)

นายวราห์ มุสิกะปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน (1 มิ.ย.2528 – 30 ก.ย.2535)

นางสุมนา พุ่มประพาฬ
ผู้อำนวยการโรงเรียน (19 มี.ค.2539-17 ส.ค.2540)

นายสมเกียรติ บุญรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียน (18 ส.ค.2540 – 30 พ.ย.2544)

นายอนันต์ น่วมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน (25 ม.ค.2544 – 30 พ.ย.2547)

นายยงยุทธ อินทร์สำเภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน (1 มิ.ย.2548 – 30 ก.ย.2554)
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ( 9 ธันวาคม 2554 – 30 ก.ย.2565)

นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ( 5 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน)