คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายไพโรจน์ พนมวาสน์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร
ผู้แทนพระภิษุสงฒ์/ศาสนา

พระครูโอภาสวชิรานุกูล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ศาสนา

นางสาววัญญา นิลภักดี
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายภพ ฝั้นสาย
ผู้แทนครู
นางยุพิน เรียนทัพ
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายมนัส สอนตน
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสำเริง พนมวาสน์
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
นายประเสริฐศักดิ์ หมวกยอด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพินิจ นทีรัตนกำจาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางทัศนีย์ คำปั๊ป
กรรมการ
นางวิมลศิริ มุสิกะปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุภิตรา ตัณศลารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายฐิติภัทร กัลปพฤษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายผ่าชาย ชาญเชี่ยว
กรรมการและเลขานุการ