วชิรปราการวิทยาคม

9. การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง เรียบร้อย

O2 ข้อมูลผู้บริหาร เรียบร้อย

O3 อำนาจหน้าที่ เรียบร้อย

O4 แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหน่วยงาน เรียบร้อย

O5 ข้อมูลการติดต่อ เรียบร้อย

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อย

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียบร้อย

การปฏิสัมพันธ์

O8 Question&Answer เรียบร้อย

O9 Social Network เรียบร้อย

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล เรียบร้อย

9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี เรียบร้อย

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เรียบร้อย

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (12เดือน) เรียบร้อย

การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรียบร้อย

การให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เรียบร้อย

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เรียบร้อย

O17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เรียบร้อย

O18 E-Service เรียบร้อย

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เรียบร้อย

O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เรียบร้อย

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ( 6 เดือนแรก ปี พ.ศ.2566) เรียบร้อย

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 เรียบร้อย

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เรียบร้อย

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เรียบร้อย

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรียบร้อย

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เรียบร้อย

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อย

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อย

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อย

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เรียบร้อย

10. การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

นโยบาย No Gift Policy

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เรียบร้อย

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เรียบร้อย

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  เรียบร้อย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  เรียบร้อย

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เรียบร้อย

แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เรียบร้อย

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  เรียบร้อย

O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565  เรียบร้อย

10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรียบร้อย

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  เรียบร้อย

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรียบร้อย

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เรียบร้อย

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เรียบร้อย