กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

2565-10-21

กิจกรรมประจำวันนี้

นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

นางพรทิพา วรรณสมัย

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางธิดามาศ สถิตย์อยู่

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายปราการ รุ่งโพธิ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวกังสดาล พานิชเจริญ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิรญา กลิ่นชื่น

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวถนอมพรรณ นาคชื่น

ครูอัตราจ้าง