กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวรวุฒิ ด้วงทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสมจิตร วรนากุล
ครู คศ.1
นางสาววนิดา จันภิรมณ์
ครู คศ.1
นางสาวกมลชนก จันทราศรี
ครู คศ.1
นางสาวสุภาพร ถมทอง
ครู คศ.1