วชิรปราการวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวรวุฒิ ด้วงทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมจิตร วรนากุล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาววนิดา จันภิรมณ์
ครู 

นางสาวกมลชนก จันทราศรี
ครู  

นางสาวสุภาพร ถมทอง
ครู