กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอัญชรี กัลปพฤกษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอรชร แจ้งเอี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางปารีณา แสงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางวนัสนันท์ พุทธอินศร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายชยกริช น่วมไทย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายปรีชา วงศ์ธีรภาพ
ครู คศ.1
ว่าที่ร.ต.โปษัณ หนองหลวง
ครู คศ.1
นางปรียานุช เรืองสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย