วชิรปราการวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนภาดา จงสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร.อ.ศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรัติ ช่างย้อม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายบรรพต เนื้อไม้
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ