กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร.อ.ศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางนภาดา จงสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรัติ ช่างย้อม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายบรรพต เนื้อไม้
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ