วชิรปราการวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายสุวรรณ เนื่องเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉราพรรณ เนียนหอม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉราพร กุมมาพันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวโสภิตา เสนาะจิต
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิพรัตน์ ทับแคลน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริรักษ์ บำรุงเวช
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณีนุช กิตติขจร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภชัย เจริญสุข
ครู