กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายลิขิต ศิลาเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางอัปสร ลาภอินทรีย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางนวพรรษ ฟักนาค
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายธนวัฒน์ ฉัตรเงิน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนเปลี่ยน
ครูผู้ช่วย
นางภักดี สุวรรณโคตร
ครูผู้ช่วย