วชิรปราการวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภพ ฝั้นสาย
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุนทร อุตมหาราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางฐิติพร ธรรมพิพัฒนกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุทธิรักษ์ ลุ่มลึก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวิชา เกิดขำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งรัตน์ เรืองดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวดารัตน์ แอธน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุริพร ทาจี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรวรรณ จ้อยแพง
ครูผู้ช่วย