กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมุทิตา สิงห์โต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางศรัณยา พงศ์ภัสสร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่ม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวทิพย์รัตน์ ผลบุญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปนัดดา วรกุลนิธิภัทร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริฉัตร ปั้นบุญ
ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย ตานะกุล
ครูผู้ช่วย