กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรินทร์ เจดีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสุรีรัตน์ กันชาติ
ครู คศ.1
นางพิมพ์รภัส ทุ้ยแป
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอธิษฐ์ กันชาติ
ครู คศ.1