วชิรปราการวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสาร / กิจกรรม

บริการ E- Service

30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบผลการแก้ตัว (เรียนซ้้ำ)

=== ดาวน์โหลดเอกสาร ===

= แบบฟอร์มขอรับบริการ =
= ระบบบริการ Wachira Online =
= พัฒนาสมรรถนะครู =
= พัฒนาสมรรถนะนักเรียน ด้านทักษะดิจิทัล =
รหัสโรงเรียน 1062101002
แบบประเมินความพึงพอใจ
เสนอข้อร้องเรียน